ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ - UZAVŘENÍ SMLOUVY

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

E-shop www.santy.cz provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi ohledně prodeje zboží (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti.

1.   TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

 • 1.1.   Správcem Vašich osobních údajů je Jana Müllerová, Braníškov 10, 664 71 Braníškov, identifikační číslo: 01350510 zapsaná v živnostenském rejstříku Městský úřad Tišnov (dále jen „správce“).
 • 1.2.   Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Jana Müllerová, Braníškov 10, 664 71 Braníškov, adresa elektronické pošty mullerova.jana@centrum.cz telefon 734 114 480.
 • 1.3.   Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

2.   PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • 2.1.   Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:
 • 2.1.1.   splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);
 • 2.1.2.   splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

 

3.   ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • 3.1.   Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.
 • 3.2.   Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

 

4.   DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • 4.1.   Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

 

5.   DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • 5.1.   Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou tyto společnosti PPL CZ s.r.o. (IČ 25194798); Česká pošta, s.p. (IČ 47114983); 
 • 5.2.   Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.
 • 5.3.   Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

6.   PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

 • 6.1.   Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
  Přístup k osobním údajům získáte dotazem na email správce eshopu. (mullerova.jana@centrum.cz). Obratem Vám budou zaslány všechny údaje, které o Vás uchováváme.
 • 6.2.   Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
 • 6.3.   Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.